Všeobecné obchodní podmínky

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník),

DAVID MITÁŠ
IČ: 881 64 594,
DIČ: CZ8908114182,
se sídlem Prušánecká 4149/16, 628 00 Brno

tel.: +420733 548 858
e-mail: david@mitty.cz

1.Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s pořádáním fotografických kurzů, a nabídek balíčků fotografování (dále společně jen jako „kurz“ není-li třeba označení jednotlivých služeb samostatně) organizátora a zprostředkovatele kurzů – Davida Mitáše, IČO: 88164594, DIČ: CZ8908114182, se sídlem Prušánecká 4149/16, 628 00 Brno (dále jen „Organizátor“), kterých se lze účastnit prostřednictvím objednávky k účasti na kurzu učiněné prostřednictvím distančního webového obchodu Organizátora, který je provozován na internetové adrese – doméně – www.mitty.cz (dále jen „webové stránky Organizátora“).

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění Obchodních podmínek může Organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Smluvní strany

Organizátorem a zprostředkovatelem kurzů je David Mitáš, IČO: 88164594, DIČ: CZ8908114182, se sídlem Prušánecká 4149/16, 628 00 Brno, fyzická osoba podnikající dle zákona č. 451/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“) nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Organizátor“). Organizátor prohlašuje, že disponuje příslušným živnostenským oprávněním, které je v souvislosti s jeho činností živnostenským zákonem požadováno.

Účastníkem kurzu (dále jen „Účastník“) se rozumí klient, který na webových stránkách Organizátora www.mitty.cz., objednal účast na některém vybraném kurzu.

3. Registrace

Registrací se rozumí odeslání přihlašovacích údajů prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na webových stránkách Organizátora www.mitty.cz.

Účastník bere na vědomí, že registrace není povinná a není tedy ani podmínkou pro zakoupení kurzu na webových stránkách Organizátora.

4. Rezervace a zakoupení kurzu

Na webových stránkách Organizátora lze nalézt aktuální nabídku kurzů pořádaných Organizátorem, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených kurzů, jejich popisu a ceny. Ceny nabízených kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje kurzů a ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách Organizátora.

Pro objednání kurzů vyplní Účastník objednávkový formulář (Přihláška na kurz) na webových stránkách Organizátora. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném kurzu (Účastník se na kurz přihlásí kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“);
 2. o Účastníkovi (jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo);
 3. vybranou platební metodu.

Objednávku odešle Účastník Organizátorovi kliknutím na tlačítko „Objednat“ či „Přihlásit se“ (dále jen „Objednávka“). Údaje uvedené v Objednávce jsou Organizátorem považovány za správné.

Účastník bere na vědomí, že odesláním Objednávky a zaškrtnutím příslušného pole souhlasí s obsahem, cenou, podmínkami uvedenými v popisu kurzu, a se zněním těchto Obchodních podmínek, a současně prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl, jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním.

Organizátor neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednávky Účastníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Účastníka uvedenou v Objednávce. V potvrzovacím emailu bude obsažena zejména rekapitulace příslušné Objednávky, daňový doklad – faktura, v níž budou uvedeny potřebné platební údaje za objednaný kurz, a dále tyto Obchodní podmínky a Informace o zpracování osobních údajů.

Účastníkem odeslaná Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy pro Organizátora a samotná distanční kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace Organizátora.

Účastník tímto bere na vědomí, že Organizátor není povinen uzavřít každou kupní smlouvu, tj. akceptovat každou Objednávku Účastníka, a to zejména s Účastníky, kteří dříve porušili uzavřené kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

V případě, že Účastník obdrží od Organizátora potvrzení o konání zahraničního kurzu dle článku 8. těchto Obchodních podmínek, je povinen nejpozději do 3 dnů sdělit Organizátorovi na emailovou adresu Organizátora číslo svého cestovního pasu.

5. Cena kurzu a platební metody

Cenou kurzu se rozumí poplatek Účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro Účastníka je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu, resp. v okamžiku učinění Objednávky kurzu.

Cena zahraničních kurzů zahrnuje rovněž informaci o výši odstupného, které je Účastník povinen uhradit v každém případě, bez ohledu na termín odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6. těchto Obchodních podmínek, a to poté, kdy je Organizátorem postupem podle článku 8 těchto Obchodních podmínek závazně informován a tom, že se daný kurz koná, neboť byl naplněn požadovaný počet jeho účastníků.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu.

Kupní cenu kurzu může Účastník uhradit Organizátorovi výhradně bezhotovostní platbou předem na účet Organizátora, č. účtu 2400817131 / 2010, vedený u Fio banky, a.s.

Cena kurzu je splatná do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, s tím, že závazek Účastníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Organizátora. O připsání kupní ceny na účet Organizátora bude Účastník vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu Účastníka.

6. Odstoupení od smlouvy

Organizátor je oprávněn před zahájením kurzu od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení kurzu, nenaplnění požadované kapacity kurzu nebo poruší-li Účastník svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Organizátor Účastníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

Účastník má právo odstoupit od kupní smlouvy před zahájením kurzu a) bez uvedení důvodu, b) z důvodů porušení povinností Organizátora, vyplývajících z kupní smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Účastník doručí Organizátorovi, na emailovou adresu david@mitty.cz, popřípadě na adresu sídla Organizátora. Účinky odstoupení od kupní smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

Není-li důvodem odstoupení Účastníka od kupní smlouvy porušení povinnosti Organizátora stanovené kupní smlouvou nebo odstoupí-li Organizátor od kupní smlouvy z důvodu porušení povinnosti Účastníkem stanovené kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, je Účastník povinen zaplatit Organizátorovi odstupné ve výši stanovené takto:

Pro kurzy konané na území ČR je výše odstupného následující:

 • 14 a více kalendářních dní: 0 % z celkové ceny kurzu
 • 13 až 8 kalendářních dní: 50 % z celkové ceny kurzu
 • 7 a méně kalendářních dní: 100 % z celkové ceny kurzu.

Pro kurzy konané mimo území ČR je výše odstupného následující:

 • 30 a více kalendářních dní: 0 % z celkové ceny kurzu
 • 29 až 15 kalendářních dní: 50 % z celkové ceny kurzu
 • méně než 14 kalendářních dní: 100 % z celkové ceny kurzu

V případě zahraničních kurzů je Účastník vždy povinen uhradit odstupné ve výši stanovené u konkrétního kurzu, a to bez ohledu na termín odstoupení od kupní smlouvy, a to vždy poté, kdy je Organizátorem postupem podle článku 8. těchto Obchodních podmínek závazně informován o tom, že se daný kurz koná, neboť byl naplněn požadovaný počet jeho účastníků.

Pro balíčky fotografování je výše odstupného následující:

 • 8 a více kalendářních dní: 0 % z celkové ceny balíčku
 • 7 až 1 kalendářní den: 30 % z celkové ceny balíčku
 • 24 hodin a méně: 100 % z celkové ceny balíčku

Organizátor má právo započíst na úhradu odstupného zaplacenou cenu. V případě odstoupení od kupní smlouvy platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení.

7. Právo na změnu obsahu a programu kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu obsahu, programu a harmonogramu kurzu.

8. Právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení nebo změnu termínu kurzu z důvodů nesplnění minimálního počtu Účastníků, jehož dosažením bylo podmíněno konání kurzu, což bylo uvedeno v potvrzení Objednávky o kurzu. Organizátor je povinen oznámit Účastníkovi zrušení kurzu, případně potvrdit jeho konání, a to písemně na emailovou adresu Účastníka, nebo telefonicky, a to nejpozději 3 dny před jeho konáním, v případě zahraničních kurzů pak nejpozději 7 dní před jeho konáním.

Účastník má v případě provedené změny právo na vrácení plné ceny kurzu.

9. Ochrana osobních údajů

V případě, že je Účastník fyzická osoba, Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníka dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“). V takovém případě Organizátor vystupuje vůči Účastníkovi rovněž v pozici správce osobních údajů.

Organizátor zpracovává osobní údaje o Účastníkovi v podobě: jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní adresa, fakturační adresa, IP adresa, telefonní kontakt, datum narození, číslo cestovního pasu.

Poskytnuté osobní údaje Organizátor zpracovává na základě právního základu plnění či uzavření smlouvy, a to za účelem řádného poskytnutí plnění služeb dle Obchodních podmínek, komunikace při realizaci Objednávky, a dále na základě právního základu oprávněného zájmu za účelem zasílání obchodních sdělení.

Organizátor osobní údaje Účastníka nepředává třetím stranám bez jeho souhlasu, kromě stran spolupracujících na konkrétním kurzu či focení, které jsou dopředu uvedeny na webu a účastníkovy ohlášeny a to pouze v nutné míře pro zajištění hladkého průběhu kurzu či focení. Například spolupracující lektor, cestovní kancelář zajišťující pobyty a dopravu v rámci kurzů, produkční a další členové týmu Mitty.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání právního závazkového vztahu Organizátora a Účastníka a následně v rozsahu nutném pro plnění právních povinností Organizátora či jeho oprávněného zájmu po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 10 let po uplynutí trvání závazku.

Organizátor tímto informuje Účastníka o právech, která mu ze zpracování osobních údajů plynou, a sice že má Účastník právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost Redbit s.r.o., IČO: 24197190, se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín (zpracování objednávek pomocí služby SimpleShop.cz a Vyfakturuj.cz),
 • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  (cílení reklamy),
 • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
  94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy, interní organizace
  práce),
 • Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov
  (cílení reklamy),
 • Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno
  (zlepšování kvality služeb a zajištění funkčnosti webových stránek),
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jejichž aktuální výčet je uveden ZDE (bude brzy doplněno).

10. Použití fotografií – Fotografie a autorská/vlastnická práva

Fotografie pořízené Účastníkem na daném kurzu jsou autorským dílem chráněným příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu autorských práv.

Účastník je oprávněn použít fotografie, které pořídil na daném kurzu, zachycující modelku, jejíž účast byla na příslušném kurzu zajištěna Organizátorem, výhradně pro jejich nekomerční využití v rámci propagace kurzu, své práce, výstavní činnost či pro osobní webovou prezentaci. Účastník bere na vědomí, že není oprávněn takové fotografie využít ke komerčním účelům, nabízet je k prodeji, a neomezeně je za tímto účelem rozmnožovat či prodávat.

11. Pravidla chování účastníků

Účastník je povinen chovat se na kurzu ohleduplně ke svému okolí a nesmí rušit ostatní Účastníky kurzu.

Bez předchozího souhlasu Organizátora je zakázáno pořizovat video nebo audio záznamy z jednotlivých kurzů.

V případě, že Účastník kurzu i po předchozím upozornění pokračuje v negativním jednání, může být Organizátorem vyloučen z kurzu bez nároku na náhradu ceny kurzu.

12. Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Organizátora za vady se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Níže uvedené v tomto článku platí pouze, pokud je Účastník spotřebitel, tj. není-li podnikatel. V opačném případě platí obecná ustanovení o plnění (§ 1914 až § 1925 občanského zákoníku a ustanovení § 2099 až § 2117 občanského zákoníku o kupní smlouvě).

V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány v kupní smlouvě s Organizátorem, vzniká Účastníkovi právo na reklamaci. Uplatnění práva Účastníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Organizátorem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány v kupní smlouvě, (reklamaci) má Účastník právo uplatnit na e-mailu Organizátora – david@mitty.cz. Organizátor vydá písemné potvrzení o tom, kdy Účastník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Účastník požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Účastník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby tak, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může Účastník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

Je-li vada odstranitelná, může se Účastník domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, a nebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, může Účastník buď odstoupit od kupní smlouvy ve vztahu k danému kurzu, a nebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

13. Odpovědnost, pojištění

Účastníci se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Účastníci učiněním Objednávky prohlašují, že jim jejich fyzický a psychický stav umožňuje absolvovat kurz bez rizika.

V případě, že bude Účastníkovi na kurzu, popřípadě při využití fotografického balíčku
zapůjčeno vybavení Organizátora (např. světla, objektivy, fotoaparát, rekvizity atp.), nese
Účastník plnou odpovědnost za jeho poškození, ztrátu či zničení.

Součástí ceny kurzů není pojištění Účastníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že Účastníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy.

V případě zahraničních kurzů je Účastník povinen sjednat si individuálně cestovní pojištění.

Účastník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že Účastníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím Organizátora. Organizátor na vyžádání Účastníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje. V takovém případě je Účastník povinen písemně sdělit datum narození a další potřebné údaje pro sjednání cestovního pojištění.

Organizátor kurzu a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku Účastníků.

Účastníci mladší 18ti let se mohou kurzu zúčastnit pouze za doprovodu zákonného zástupce. V tomto případě se je možné domluvit na speciální ceně kurzu za oba účastníky, ideálně zasláním požadavku na e-mailovou adresu: david@mitty.cz.

14. Závěrečná ustanovení

Pokud se Účastník domnívá, že Organizátor porušil své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy, sdělí svoji stížnost na emailovou adresu Organizátora david@mitty.cz. V případě, že i přes vzájemnou snahu Účastníka a Organizátora nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Účastník na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Organizátorem a Účastníkem jako spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Účastník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Účastník může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Organizátora poprvé. Účastník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

Kupní smlouvu podle těchto Obchodních podmínek a v součinnosti s užitím webových stránek Organizátora lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 16. 6. 2018.

V Brně, dne 15. 6. 2018